Website Banner


                
                          
ประวัติที่มาของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

ศูนย์เรียนรู้ฯ  แห่งนี้เป็นศูนย์ฯ ของเกษตรกร
เริ่มทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ (วันพ่อแห่งชาติ)
 
ต่อมาปี ๒๕๔๙  พัฒนามาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด  และระดับประเทศตามลำดับ


๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  รัฐบาลแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
และกระทรวงเกษตรฯ ได้คัดเลือก   ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้    จาก ๘๘๒ แห่งทั่วประเทศ    โดยที่ประชุมโหวตให้  
นายเชิดชัย จิณะแสน  ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศ เมื่อกันยายน ๒๕๕๙  มีหน้าที่ขับเคลื่อน
ศูนย์เรียนรู้ฯ ๘๘๒ แห่ง(๘๘๒ อำเภอ)  เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทย ควบคู่กับการทำงานและนโยบายของรัฐบาล


 
 
Current Pageid = 36