Website Banner

                             ข้อแนะนำ การเข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรแห่งนี้


๑.     ติดต่อประสานงานเบื้องต้นที่โทร. ๐๘๙-๕๗๙๒-๙๙๙  หรือ อีเมล ppr3.com@hotmail.com
 
๒.     ส่งหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน ถึง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษและ สตช.  
                ล่วงหน้า ก่อน ๗ วัน

๓.     กรุณาเตรียมอาหาร/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง พร้อมภาชนะให้เพียงพอกับคณะของท่าน    หากไม่
                สะดวกอาจให้ศูนย์ฯ เป็นผู้จัดหาหรือเตรียมให้ 

๔.     โปรดให้การสนับสนุนค่าจัดทำอาหาร/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง(กรณีให้ศูนย์เป็นผู้จัดหา), ค่าวิทยากร
                และค่าบำรุงสถานที่ ตามสมควร หรืออาจใช้เกณฑ์ของราชการในการจัดอบรมสัมมนาทั่วไป

๕.     กรณีคณะมีจำนวนมาก เช่น นักเรียน, นักศึกษา, ชุมชนหมู่บ้าน อบต.  หัวหน้าคณะโปรดจัดเจ้าหน้าที่
                ดูแลคณะ อย่างเป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้สถานที่ศึกษาดูงานเกิดความเสียหาย

        ๖.     พื้นที่การเกษตรเพื่อความสะดวก  กรุณาใส่รองเท้าผ้าใบ และควรเตรียมหมวกกันแดด

๗.     ผลผลิตและสิ่งของทุกชนิดภายในบริเวณศูนย์ฯ  เพื่อการศึกษาดูงานของคณะรุ่นหลังๆ  โปรดเดินชม
                ด้วยความระมัดระวัง  และศูนย์ขอความกรุณาอย่าเก็บ และอย่านำผลผลิตหรือสิ่งของ ออกจากศูนย์

        ๘
.     คณะหรือกลุ่มบุคคล โปรดอย่านำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มภายในศูนย์ฯ 
        
 
Current Pageid = 50