Website Bannerภาพตัวอย่างสถานีการเรียนรู้แต่ละแห่ง ในศูนย์ฯ พอเพียง

สถานีวิถีชีวิตชาวนา (แสดงข้าวของเครื่องใช้วิถีชาวนาสมัยบรรพบุรุษ)

สถานีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการประมง
สถานีการทำนาข้าว


สถานีพืชสวนครัว
สถานีพืชไร่
สถานีเลี้ยงไก่ไข่-ไก่งวง-ไก่เนื้อ
สถานีลานกิจกรรม-ลานเอนกประสงค์
สถานีสมานฉันท์ปรองดอง 
สถานีการจัดภูมิทัศน์รอบบ้าน ด้วยธรรมชาติ
สถานีปศุสัตว์
สถานีเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ/ก่อนชรา 
สถานีที่อยู่อาศัย
สถานีการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าไม้


สถานีพักผ่อน-พบปะสังสรรค์
สถานีห้องเรียนรู้ปรัชญาพอเพียง


Current Pageid = 52