Website Banner

 www.ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง.com

วัตถุประสงค์  การทำ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงขนาดเล็ก
 
 1. ต้องการให้ชีวิตได้อยู่กับ โลกสีเขียว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
 2. ต้องการลดรายจ่าย และมีรายได้เสริมให้ครอบครัว  ได้ออกกำลังกายไปในตัว
 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กับครอบครัวและมีความสุขจากการทำงาน
 4. เป็นที่พบปะ แขก ญาติมิตรเพื่อนฝูง เพื่อพักผ่อน ในช่วงบั้นปลายชีวิต
 5. ต้องการให้ลูกหลาน ได้ขยัน ปลูกฝังจิตใจ ตั้งแต่เล็กๆ ได้เรียนรู้ในระบบไร่นาสวนผสม
 6. เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ที่มีความคิดอยากทำโครงการตามแนวทฤษฎีของท่านในหลวง
 7. เพื่อสร้างมูลค่าที่ดิน คุณค่าของบุคลากรที่ทำ และสร้างสินทรัพย์ที่ด้อย ให้มีราคาสูงขึ้น
 8. เป็นที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ-สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ บริเวณใกล้เคียง ที่ย้ายถิ่นฐานจากแหล่งที่ไม่สมบูรณ์มาหากิน อยู่ในโครงการฯ เป็นจำนวนมาก เพราะในโครงการฯ ไม่มีการใช้สารพิษ ต้องการให้เป็นระบบนิเวศวิทยา อย่างธรรมชาติให้มากที่สุด
การนำหลักการง่ายๆ  มาประยุกต์ใช้และยึดถือปฏิบัติ
 1. จิตใจต้องเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับวิกฤติต่างๆ ขณะทำโครงการฯ ระยะแรกได้
 2. ใช้ทุนเริ่มแรกแต่น้อย  ใช้พื้นที่ในการทำยังไม่มากนัก ให้พอกับแรงตัวเองก่อน
 3. ไม่ลอกเลียนแบบของผู้อื่นมากเกินไป โดยที่ตัวเองมีปัจจัยพื้นฐานไม่เหมือนกัน
 4. อย่าพึ่งหวังว่าโครงการฯ จะให้ผลตอบแทนทันทีทันใด เพียงแต่เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ในเรื่องการใช้พื้นที่ว่าง-เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 5. โครงการฯ ไม่มีพิมพ์เขียว ที่จะทำตามอย่างถูกต้อง  ฉะนั้นจะต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ ลองผิดลองถูก ด้วยตัวเอง
 

ข้อมูลที่นำเสนอ ไม่ใช่ข้อมูลทางวิชาการ แต่เป็นข้อมูลด้านความสุข ที่ได้นำเอาแนวทาง ตามพระราชดำริฯ
มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว สามารถนำเอาข้อมูลบางอย่าง ไปพิจารณาก่อนนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับครอบครัวของท่าน
 
Current Pageid = 4