Website Banner
                                                      

                                         รูปแบบตัวอย่างเบื้องต้น การเข้าศึกษาดูงาน
โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ด้านปรัชญาพอเพียง 
                                                  ..........................................................................................
  ๑) ๐๘.๓๐ น. วิทยากร เชิญคณะศึกษาดูงานเคารพธงชาติ  ณ สนามหน้าเสาธง  เสร็จแล้ว ตัวแทนคณะฯ         กล่าวรายงาน-วัตถุประสงค์ต่อประธานฯ และประธานฯ ให้โอวาท-กล่าวเปิดการศึกษาดูงาน  
                                  คณะถ่ายรูปเป็นที่ ระลึกกับประธานฯ

  ๒) ๐๙.๐๐ น. วิทยากร ชี้แจงแนะนำ ขั้นตอนการศึกษาดูงาน-การทำกิจกรรม  

  ๓) ๐๙.๑๕ น. เบรกกาแฟ-อาหารว่าง

  ๔) ๐๙.๓๐ น. วิทยากรนำคณะฯ ศึกษาดูงานโดยตามสถานีต่างๆ ดังนี้
                       ๑. 
สถานีการปลูกป่าไม้พะยูงผสมผสาน พืชสวนครัวและพืชไร่ ในสวนป่าพะยูง     
                       ๒. สถานีการปลูกพืชผักสวนครัว-ผลไม้    
                       ๓. 
สถานีที่อยู่อาศัย และการจัดภูมิทัศน์รอบบ้านให้น่าอยู่ด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
                       ๔. 
สถานีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการประมง                            ๕. สถานีเลี้ยงสัตว์ปีก(ไก่ไข่-ไก่งวง-ไก่เนื้อ)    
                       ๖. สถานีเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ หรือการเตรียมความพร้อมก่อนสู่วัยชรา   
                       ๗. 
สถานีเลี้ยงสัตว์ใหญ่(โค-กระบือ)  
                       ๘. 
สถานีทำนาข้าวหอมมะลิ (การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร)                           
                       ๙. สถานีองค์ความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม 
ฟังบรรยายสรุป/ข้อมูล ลักษณะขั้นตอนวิธี                                   การทำเศรษฐกิจพอเพียง คณะฯ แสดงความคิดเห็น และสรุปผลการศึกษาดูงาน
 
  ๕) ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
          ๖) ๑๓.๐๐ น. คณะฯ เดินทางกลับต้นสังกัด โดยสวัสดิภาพ
                                                      
                                                                  
หมายเหตุ    ปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา/ รูปแบบ หรือขยายเวลาจากครึ่งวัน เป็นเต็มวันตามความเหมาะสม 
Current Pageid = 51